Loading...

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้คู่ค้าของบริษัทฯ ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของคู่ค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. คำจำกัดความ

 • “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
 • “PDPA” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • “Privacy Note” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
 • “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
 • “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ในที่นี้หมายถึง บริษัทฯ)
 • “คู่ค้า” หมายถึง บุคคลที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทฯ บุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากบริษัทฯ บุคลากรของนิติบุคคลที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทฯ บุคลากรของนิติบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการแก่บริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคล และบุคคลที่ร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัทฯ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เฟซบุ๊ค
 • ข้อมูลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA

ระยะเวลา

 • (1) บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไว้ตามระยะเวลที่จำเป็นในระหว่างที่คู่ค้าเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ และ/หรือ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ รวมทั้งจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์หรือตรวจสอบหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทั้งนี้ ภายในอายุความสูงสุดตามกฎหมาย เช่น ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง
 • (2) บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของคู่ค้าได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า เท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตามสัญญาที่คู่ค้าเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ การจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ บุคคล หรือนิติบุคคลใด การปฏิบัติตามกฎหมาย การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การทำธุรกรรมทางการเงิน การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การติดต่อในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

4. กรณีที่คู่ค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา และผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัทฯ อาจขอให้คู่ค้าเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกันหรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ซึ่งหากคู่ค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว คู่ค้าอาจไม่สามารถเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญากับคู่ค้าได้หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ เป็นต้น

5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งบริษัทฯ อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

(1) บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไปยังบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ที่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมทั้งการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในต่างประเทศ

(2) บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไปยังบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ในประเทศไทย หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมทั้งการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศไทย

(3) บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยต่อผู้ตรวจสอบภายนอก การเปิดเผยเนื่องจากมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

6. สิทธิของคู่ค้าตาม PDPA

คู่ค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตาม PDPA ดังนี้

(1) สิทธิขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน : คู่ค้ามีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คู่ค้า รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่บริษัทฯ ได้มา โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่ค้า (ถ้ามี)

(2) สิทธิขอคัดค้าน: คู่ค้ามีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าในเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่PDPA กำหนด

(3) สิทธิขอให้ลบหรือทาลายข้อมูล : คู่ค้ามีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคู่ค้าได้ หากบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว หรือเมื่อคู่ค้าได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านแล้ว หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วย PDPA

(4) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : คู่ค้ามีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ PDPA กำหนด เช่น เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันหรือสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วย PDPA หรือบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว เป็นต้น

(5) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : คู่ค้ามีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(6) สิทธิร้องเรียน : คู่ค้ามีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคู่ค้าเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. กรณีมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน Cookies

Cookies คืออะไร

           Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

บริษัทฯใช้ Cookies อย่างไร?

           บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯ

ประเภทของ Cookies ที่บริษัทฯใช้?

1. คุกกี้เซสชัน - เป็นไฟล์คุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะถูกลบเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์

2. คุกกี้ถาวร - ไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยของเบราว์เซอร์ ของคุณจนกว่าคุณจะลบออกด้วยตนเองหรือเบราว์เซอร์ของคุณจะลบออกตามระยะเวลาที่มีอยู่ในไฟล์ของคุกกี้ถาวร

           การปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ สามารถทาได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจทาให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงwebsite ได้อย่างสมบูรณ์

8. การทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัทฯ อาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการตีความ การบังคับใช้ และการเปลี่ยนแปลง PDPA โดยหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี) ในอนาคต

9. ความยินยอม

           หากในการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดของคู่ค้า บริษัทฯ ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ค้าตาม PDPA บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากคู่ค้าให้ถูกต้องตาม PDPA ด้วย

10. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

           คู่ค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอใช้สิทธิตามข้อ 6 (1)-(5) ข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทฯตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด ไปยังเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (“Data Officer”)

เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Data Officer)

อีเมล: dooffice.m6h@asv.ajinomoto.com

เบอร์โทรศัพท์: 02-517-0944

ที่อยู่: บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด.
2/4 ซ.เสรีไทย58 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 101510

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

กำลังโหลดเนื้อหา...