Loading...

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ของเรา

           ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.yumyumfoods.com เราหวังว่าท่านจะสนุกไปกับประสบการณ์ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจในการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ของเรา ข้อตกลงการใช้งานได้กำหนดไว้ดังนี้

1. วิธีการด้านนโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา และที่ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึง จัดเตรียมเนื้อหาที่ท่านให้ความสนใจ เช่น คำถามต่างๆ ประกาศต่างๆ และ เนื้อหามัลติมีเดีย (เช่น รูปภาพ และ วีดีโอ)

อย่างไรก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์ และสื่อหรือประกาศต่างๆจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือคุกคามผูอื้่นในแง่ใดก็ตาม ท่านจะต้องคำนึงถึงข้อที่ต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นดังนี้

a. การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลของอื่น

b. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

c. การหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น (รวมถึง กล่าวหาหรือหมิ่นประมาท ต่อบริษัทฯด้วย) ใดๆก็ตาม ที่เกี่ยวขอ้ งกับสื่อลามกอนาจาร เหยียดสีผิว เผ่าพันธุ์ แสดงออกสิ่งความเกลียดชังหรือยุยงใหเ้ กิดความแตกแยก หรือความรุนแรง

d. อัพโหลดไฟล์ที่ประกอบด้วยไวรัสหรืออาจจะก่อปัญหานำ ไปสู่เรื่องความปลอดภัย หรือ

e. การกระทำ อื่นใดๆก็ตามที่เป็นภัยต่อความคงสภาพของเว็บไซต์นี้

หมายเหตุ บริษัทฯอาจทำ การลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์ที่เรามีความเห็นว่าอาจจะเป็นเหตุนำ ไปสู่ข้อพิพาทที่ขัดต่อหลักกฎหมายศีลธรรมและหรือเป็นการกระทำ ที่คุกคามผู้อื่นได้

2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้บังคับใช้สำหรับ“การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย” ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่ถูกแชร์บนเว็บไซต์ อ่านประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้า ใช้งานเว็บไซต์ www.yumyumfoods.com ได้ที่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเว็บไซต์นี้

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

a. เนื้อหาที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ

สิทธิภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯในที่นี้หมายถึงลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้าข้อมูลและหรือเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะโดยบริษัทฯและหรือในนามของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะบนเว็บไซต์เรา (เช่น ข้อความ และ รูปภาพต่างๆ) ที่บริษัทฯเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือให้สิทธิ์อนุญาตในการใช้งานนั้นๆกับบุคคลอื่น

b. เนื้อหาที่จัดเตรียมโดยท่านเอง

ท่านจำต้องแสดงให้บริษัทฯเห็นว่าท่านคือ ผู้เขียนเนื้อหาเหล่านี้ขึ้นและทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หรือท่านมีสิทธิบนเนื้อหาดังกล่าว (เช่น ท่านได้รับอนุญาตโดยชอบแล้วจากผู้ถือสิทธิดังกล่าว) และ ท่านสามารถนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ (เช่น รูปภาพ วีดีโอ เพลง) บนเว็บไซต์

ท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว ว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯใช้งานเนื้อหาและไม่เป็นความลับ และท่านได้อนุญาตให้บริษัทฯใช้ผลงานหรือชิ้นงานนี้โดยปราศจากค่าสิทธิ์ ใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนด และใช้ได้ทั่วโลก(รวมถึง เปิดเผย ทำซ้ำ ส่งต่อ เผยแพร่ หรือทำให้แพร่หลาย) บนเนื้อหาที่ท่านจัดเตรียมเพื่อเราสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิที่จะตัดสินใจโดยอิสระว่าจะนำ เนื้อหาไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้และบริษัทฯยังสามารถนำ ข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงให้คล้ายคลึงกันหรือนำ เนื้อหาที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมได้ในกรณีนี้ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นของบริษัทฯและของผู้อนุญาตให้ใช้

4. ความรับผิดชอบ

ในขณะที่บริษัทฯนั้นยึดถือหลักเหตุผลในการปฎิบัติเพื่อที่จะให้ถูกต้องและแม่นยำของเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯและเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา เราจะไม่รับผิดชอบใดๆในข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา ความไม่ต่อเนื่องหรือในเหตุการณ์ใดก็ตามที่เป็นเหตุนำไปสู่ความเสียหาย ทั้งในทางตรง(เช่น ความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์) หรือ ทางอ้อม (การสูญเสียกำไร) ความไว้วางใจใดๆขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ทั้งนี้ความรับผิดชอบดังกล่าวจะถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของท่านเอง

เว็บไซต์บริษัทฯนั้นอาจมีการปรากฏลิงค์ที่นำ ท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ และบริษัทฯไม่สามารถควบคุมสั่งการดังกล่าวกับเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สามได้บริษัทฯไม่สามารถอนุมัติรับรองใดๆและไม่สามารถรับผิดชอบในการกระทำ ใดๆของเขาเหล่านั้นได้รวมทั้งเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการใช้งานใดๆก็ตามด้วย ด้วยเหตุผลนี้เราจึงสนับสนุนอย่างยิ่งที่จะอ่านคำ เตือนทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม รวมทั้งติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องด้วย

ท่านอาจดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและปรารถนาจะเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์นี้ ในกรณีนี้บริษัทฯจะไม่คัดค้านการเชื่อมต่อดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านเข้าใช้งานสู่ลิงค์ที่เป็นโฮมเพจของเว็บไซต์นี้ (แต่ต้องไม่เป็นการเชื่อมต่อหน้า ภายในของเว็บไซต์ซึ่งอยู่ลึกกว่าหน้าโฮมเพจ) และบริษัทฯไม่สนับสนุนในทางใดๆ ว่าท่านมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากบริษัทฯท่านต้องไม่ใช้กรอบหรือ ขั้นตอนการใช้ที่คล้ายกัน และต้องแน่ใจว่าลิงค์นั้นต้องถูกเปิดในหน้าต่างใหม่

5. ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำและดำเนินการโดย บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 2/4 ซ.เสรีไทย 58 แขวงมีนบุรี กทม 10510

หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หรือ ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราได้ที่

02-517-0944 หรือ dooffice.m6h@asv.ajinomoto.com

6. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในเงื่อนไขการใช้งาน โปรดอ้างอิงข้อกำหนดจากเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงช่วงเวลานึงและหมั่นทบทวนข้อเงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลใหม่ๆ ที่เราอาจมีการแก้ไขอยู่เสมอ

7. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์ของบริษัทฯนั้นมีจุดประสงค์หลักสำหรับผู้ใช้งานที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก บริษัทฯจะไม่ทำการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใดๆและเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวในประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศไทยเท่านั้น

ท่านและบริษัทฯได้ตกลงว่าข้อโต้แย้งหรือขอ้ พิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกบังคับใช้โดยกฎหมายของประเทศไทย

กำลังโหลดเนื้อหา...